Bibliografija

 1. Šinigoj Batistič, I. (1988). Značilnosti mladih, ki segajo po drogi. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
 2. Šinigoj Batistič, I. (1990). V čem se mladi, ki iščejo izkušnje z drogo, razlikujejo od svojih vrstnikov?. Primorska srečanja, let.15, št.112, str.716-718. (ISSN 0350-5723. – 15, št. 112 (1990), str. 716-718)
 3. Šinigoj Batistič, I. (1991). Nekateri vidiki adolescentove osebnostne zrelosti ter šolska uspešnost. Primorska srečanja, let. 16, št. 117/118, str. 251-256. (ISSN 0350-5723. – 16, št. 117/118 (1991), str. 251-256)
 4. Šinigoj Batistič, I. (1995). Identitetni in emocionalni razvoj v adolescenci. Magistrska naloga, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
 5. Šinigoj Batistič, I. (1997). Identitetni in emocionalni razvoj v adolescenci. Šolsko svetovalno delo, let. II, št. 3/4, str. 4-14. (ISSN 1318-8267. – #Letn. #2, #št. #3/4 (1997), str. 4-14)
 6. Šinigoj Batistič, I. (1999). Kaj lahko stori šola za varovanje duševnega zdravja učencev. Šolsko svetovalno delo, let. 4, št. 3/4, str. 53-57. (ISSN 1318-8267. – #Letn. #4, #št. #3/4 (1999), str. 53-57)
 7. Brdar, R., Matjašič, J., Merc, M., Miklič, A., Peklaj, J., Ratajc, S. et. al. (2002). Evalvacija socialnovarstvene storitve osebna pomoč v CSD. Kaljenje, Bilten Skupnosti CSD Slovenije, let. III., št. 5. Ljubljana: Skupnost CSD Slovenije. (ISSN 1580-127X; #št. #5)
 8. Šinigoj Batistič, I. (2004). Socialna fobija. V N. Anić (ur.), Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije (str. 105-127). Ljubljana: Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije. (ISBN 961-91433-0-2. – Str. 105-127)
 9. Šinigoj Batistič, I. (2006). Družina za popotnico življenja. V T. Pipan (ur.), Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (str. 48-49). Nova Gorica: Mestna občina. (ISBN 961-238-842-3. – Str. 48-49)
 10. Šinigoj Batistič, I. (2006). Boljše reševanje problemov za srečnejše življenje (delavnica s sedmim razredom devetletke). V Kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo (str. 72). Ljubljana: Društvo psihologov. (ISBN 961-6066-04-8. – Str.72)
 11. Šinigoj Batistič, I. (2007). Reševanje problemov. V N. Anić, P. Janjuševič (ur.), Izbrane teme iz vedenjsko kognitivne terapije. Ljubljana: Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije. (ISBN 978-961-91433-2-2. – (2007), Str. 143-162)
 12. Šinigoj Batistič, I. (2008). Teorija psihosocialnega razvoja po Eriksonu in kako nam lahko pomaga razumeti otroka. (Eriksons Theory of psychosocial development, how can it help to understand the child) V Korva, D. K. (ur.), Kaljenje, Bilten Skupnosti CSD Slovenije, let. V., št. 9. Ljubljana: Skupnost CSD Slovenije. (ISSN 1580-027X; št.9)